Home | Wie was Frederik van Eeden? | Chronologie | Bibliografie | het Genootschap | Collectie | de Mededelingen | Informatie

Frederik van Eeden in zijn werkkamer

Zie voor een volledig chronologisch overzicht Frederik van Eeden, Dagboek 1878-1923, 4 delen, uitgegeven en toegelicht door H.W. van Tricht, met een register door Hans van Eeden en een chronologisch overzicht telkens achterin de delen, Culemborg 1971-1972.

Chronologie van leven en werk

Jaartal

Gebeurtenis

1860

• Frederik Willem van Eeden op 3 april aan de Kleine Houtweg 149 te Haarlem geboren, als zoon van de botanicus Frederik Willem van Eeden en Neeltje van Warmelo

1866 - 1872

Lager onderwijs

1872 - 1874

Bezoekt de HBS aan de Jacobijnenstraat

1875 - 1876

Gymnasiaal onderwijs aan de Latijnse school
Mislukt

1877

Akt voor admissie- examen, toegang gevende tot de universiteit

1878

Slaagt voor admissie- examen
Inschrijving bij de Gemeentelijke Universiteit Amsterdam: studie medicijnen

1879

Verloving met Martha van Vloten

1880

Redacteur studentenalmanak

1881

Vice – president sociëteitsbestuur

1882

Debuut in maandblad Nederland

1883

Rector Amsterdams Studentencorps
Schrijft blijspel Het sonnet

1884

Blijspel Het poortje of de duivel in Kruimelberg
Treurspel De Broeders
Tragedie van het Recht
Toneelstuk Frans Hals

1885

Artsexamen
Redacteur De Nieuwe Gids (eerste nummer 1 oktober)
Tijdschrift opent met fragment uit De kleine Johannes I
Parodie Grassprietjes, onder pseudoniem Cornelis Paradijs

1886

Huwelijk met Martha
Promoveert aan de geneeskundige faculteit van de Gemeentelijke Universiteit van Amsterdam op het proefschrift Kunstmatige voeding bij tuberculose
Toneelstuk De student thuis

1887

Geboorte zoon Hans
Opent samen met dr. A.W. van Renterghem in Amsterdam een kliniek voor behandeling met hypnotische suggestie
De kleine Johannes I

1888

1889

Geboorte zoon Paul

1890

Blijspel Don Torribio
Studies I
Aan den Keizer aller Russen

1891

Poëzie Ellen, een lied van de smart

1892

Lieven – Nijland -kwestie (mystificatie) brengt verwijdering met Kloos
Roman Johannes Viator

1893

Einde samenwerking met Van Renterghem
Breuk met De Nieuwe Gids

1894

Toneelstuk Broeders. Studies II

1895

Poëzie Het lied van schijn en wezen I
Neemt Willem Kloos voor vijf maanden in zijn huis op

1896

1897

Verhandeling Redekunstige grondslag van verstandhouding
Toneelstuk Lioba
Studies III
Houdt zich bezig met maatschappijanalyse

1898

Vestiging van de kolonie Walden, tussen Bussum en ‘s –Graveland
Toespraak Waarvan leven wij?

1899

Toespraak Waarvoor werkt gij?

1900

Roman Van de koele meren des doods

1901

Knoopt relatie met Truida Everts aan
Overlijden vader Van Eeden
Oprichting van de Vereeniging Gemeenschappelijk Grondbezit (GGB), orgaan De Pionier
Begint in Hilversum reeks van tien lezingen over mens en maatschappij
Poëzie Van de Passielooze Lelie
Brochure Binnenlandsche kolonisatie

1902

1903

Actief betrokken bij de tweede spoorwegstaking
De Blijde Wereld/Reden over Mensch en Maatschappij
Brochure Vae Victis! Wee den overwonnenen!

1904

Oprichting van de verbruikscoöperatie De Eendracht voor de ontslagen stakers
Studies IV

1905

De kleine Johannes II

1906

De kleine Johannes III
Verhandeling De vrije arbeid op Walden
Toneelstuk De Nachtbru

1907

Artha begint echtscheidingsprocedure
Ontbinding van Walden
Faillissement De Eendracht
Huwelijk met Truida Everts
Toneelstuk Minnestral
Brieven/ Fragmenten eener briefwisseling uit de jaren 1889 – 1899
Broer Jan pleegt zelfmoord

1908

In 1908 en 1909: drie maal naar de VS voor een lezingentournee
Poëzie Dante en Beatrice
Toneelstuk IJsbrand
Eene tragi - comedie
Studies V

1909

Geboorte van zoon Hugo
Toneelstuk De Idealisten of het Beloofde Land
Roman De nachtbruid

1910

Geboorte zoon Evert
Toneelstuk ’t Paleis van Circe
Poëzie Het lied van schijn en weezen II

1911

Open brief aan de padvinders

1912

Autobiografie Happy Humanity
Roman Sirius en Siderius I

1913

Paul overlijdt aan tuberculose
Biografie Paul’s ontwaken
Verhandeling A Study of Dreams

1914

Spant zich in voor de stichting van de Forte – kreis(kring van Europese intellectuelen)
Initiatief verwatert door WO I
Roman Sirius en Siderius II
Aan de vrije jeugd

1915

Redacteur van de Groene Amsterdammer( tot 1922)
Toneel De heks van Haarlem. Treurspel der onzeekerheid
Bij ’t Licht van de oorlogsvlam

1916

1917

Toneelstuk De bokkenrijder of het skelet
Oprichting Internationaal Instituut voor Wijsbegeerte te Amersfoort

1918

Studies VI

1919

Moeder overlijdt

1920

1921

Verhandeling Het godshuis in de lichtstad
Redevoering Kerk en communisme
Verhandeling Het roode lampje
Signifische gepeinzen

1922

Officiële toetreding tot de Rooms – Katholieke Kerk
Poëzie Het lied van schijn en weezen III
Aan mijn Engelbewaarder en andere gedichten
Sprookje Isméa of de stervende vlinder
Uit Jezus’ oopenbaar leeven

1923

1924

Roman Geroepen of Verkooren (= Sirius en Siderius III)

1925

Langs den weg. Verspreide opstellen 1926 Poëzie Jeugd - verzen

1927

1928

1929

1930

Op zijn verjaardag aanbieding van Liber amicorum Dr. Frederik van Eeden

1931

1932

16 juni te Bussum overleden
Op 20 juni te Bussum begraven

Frederik Willem van Eeden sr. (1829-1901)

Neeltje van Eeden-van Warmelo(1833-1919) met kinderen Frederik en Johan (1857-1906)

Martha van Vloten (1857-1943) en Frederik van Eeden verloofd, ca. 1882

Frederik van Eeden en Martha van Vloten tijdens hun huwelijksreis, voorjaar 1886

Betsy van Hoogstraten-van Hoytema (1849-1939)

Een blad uit Frederik van Eedens schetsboek, ca. 1892

Het koloniehuis van Walden, met de tuinders- en bakkerskolonisten ervoor, ca. 1905

Truida Everts (1873-1952)

Walden failliet, een spotprent uit 1907

Martha van Vloten en Frederik van Eeden met zoontjes Paul (1889-1913) en Hans (1887-1981) op een voetreis langs de Rijn, juli 1901

 

Frederik van Eeden tijdens één van zijn Amerika-reizen (1908-1909)

Paul van Eeden getekend door Marie Cremers, opgenomen in Paul’s ontwaken (1913)

Frederik van Eeden voor zijn hut op Walden, ca. 1924

Frederik van Eeden in 1930