Home | Wie was Frederik van Eeden? | Chronologie | Bibliografie | het Genootschap | Collectie | de Mededelingen | Informatie

Enkele bestuursleden en leden van het FVEG

Kosten lidmaatschap
€ 30,- per jaar
Overboeking
IBAN: NL27INGB0003992151
t.n.v. Penningmeester Van Eedengenootschap, Heemstede
Secretariaat
Telefoon 0299 63 3417
E-mail: thilde.kuit@gmail.com

Het Frederik van Eeden-Genootschap

Het Frederik van Eeden-Genootschap werd op 26 mei 1934 in Amsterdam opgericht met enerzijds als doelstelling het bestuderen van Van Eedens werk en het vormen van een archief-museum, anderzijds het oprichten van een gedenkteken voor de veelzijdige schrijver-psychiater. Overwogen werd ‘een periodiek’ uit te geven, dit werden de Mededelingen die ook nu nog, in de vorm van een Jaarboek, bestaan.

Men begon in 1934 met 80 leden en 5 donateurs, anno 2007 telt het genootschap zo’n 150 leden en zag nummer 51 van de Mededelingen het licht. Na van Eedens overlijden op 16 juni 1932 werden zijn handschriften, brieven, foto’s etc. verzameld en door de erven tijdelijk in bruikleen gegeven aan de Letterkundige Afdeling van het Haags Gemeentearchief, de voorloper van het Letterkundig Museum en Documentatiecentrum. Pogingen de collectie in Hilversum onder te brengen mislukten, uiteindelijk werd op 13 augustus 1935 een bruikleencontract getekend tussen het genootschap – dat de collectie bij zijn oprichting in bruikleen en op 23 juli 1954 in eigendom kreeg - en de UBA, de Universiteitsbibliotheek van Amsterdam.

Een Wereldsch Paradijs, Slibreeks nr. 85, uitgave 1998

In de UBA werd een Frederik van Eeden zaal ingericht en ging men verder met de al door H.W. van Tricht en Hans van Eeden in gang gezette ordening en ontsluiting van de collectie. Na een tijdelijk verblijf in den Haag - de UBA werd verbouwd - keerde collectie in 1972 en 1973 terug naar de UBA. Eind jaren tachtig verdween de museale presentatie uit de Van Eeden zaal, maar het genootschap bleef in de UBA vergaderen tot 2007.

In de eerste maanden van dat jaar verhuisde de collectie – na in het kader van het Metamorfose-project digitaal te zijn geordend en passief geconserveerd - van de UBA aan het Singel naar een eigen onderkomen aan de Oude Turfmarkt 129, naast het Allard Pierson Museum. Vanaf 10 april 2007 is de Bibliotheek Bijzondere Collecties daar geopend.

Een in 1950 door Margot Hudig vervaardigd beeld van ‘De kleine Johannes’ werd als gedenkteken voor Van Eeden onthuld in de Bussumse ‘kom van Biegel’, na onherstelbare beschadigingen in 1980 heeft een replica ervan nu een plaats gekregen in het gemeentehuis van Bussum.

Aan beide basis doelstellingen van de oprichters van het genootschap is voldaan. Het huidige bestuur zet zich in voor de verspreiding van van Eedens gedachtegoed, de (hernieuwde) bestudering van zijn werken en publicaties daarover, onder meer in de Mededelingen. Het organiseert jaarvergaderingen met een voordracht en een najaars- of winteruitje waaraan meestal ook een evenement en een etentje verbonden zijn. Naast de Mededelingen houdt de website belangstellenden op de hoogte van de laatste feiten en nieuwtjes.

• Arnold van Houtum (voorzitter)
• Thilde Kuit (secretaris)
• Guus Brockmeier (penningmeester)
• Francisca van Vloten
• Roel Jonker

Orgaan
Eénmaal per jaar verschijnt
De Mededelingen, hierin publiceert het Frederik van Eeden-Genootschap:
• verslagen (losse bijlage)
• mededelingen
• bijlagen
• artikelen
• ingezonden werk

Redactie 'De Mededelingen'
• Roel Jonker

Redactieadres
Mathijsenstraat 13
2035 CK Haarlem
roeljonker@planet.nl

Het door Margot Hudig gemaakte beeldje van ‘De kleine Johannes’ (1950)