Home | Wie was Frederik van Eeden? | Chronologie | Bibliografie | het Genootschap | Collectie | de Mededelingen | Informatie


FVEG bijeenkomst, UBA Bijzondere Collecties, Amsterdam

Kosten lidmaatschap
€ 30,- per jaar
Overboeking
IBAN: NL27INGB0003992151
t.n.v. Penningmeester Van Eedengenootschap, Heemstede
Secretariaat
Telefoon 0299 63 3417
E-mail: thilde.kuit@gmail.com

Actueel


SCRIPTIEPRIJS FREDERIK VAN EEDEN-GENOOTSCHAP 2017

De scriptieprijs zal in 2017 voor het eerst worden uitgereikt. De jury 2017 bestaat uit Roel Jonker (voorzitter), Margaretha H. Schenkeveld en Elma Drayer.Scriptieprijs FVEG 2017

Het Frederik van Eeden Genootschap zet zich in voor de verspreiding van het gedachtegoed en de (hernieuwde) bestudering van het werk van de schrijver, wetenschapper, sociaal hervormer en psychiater Frederik van Eeden (1860-1932). Het Genootschap beheert ook de nalatenschap van Van Eeden; de collectie handschriften, brieven, foto’s etc. is in bruikleen gegeven aan de Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam.

Het Genootschap wil met deze scriptieprijs Bachelor en Master studenten aanzetten om zich te verdiepen in het werk en het leven van Van Eeden of in de manier waarop het denken en doen van deze auteur heeft doorgewerkt in het culturele en sociale leven na zijn dood.

De prijs wordt tweejaarlijks uitgereikt en bestaat uit een geldbedrag van € 500,- en een bijzonder aandenken. De eerste keer zal de prijs worden uitgereikt in 2017. De uiterste inzenddatum is 1 januari 2017.

Informatie over Frederik van Eeden

- website Frederik van Eeden Genootschap
- Jaarlijkse publicatie De Mededelingen

De collectie van het Genootschap is ondergebracht bij de Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, Oude Turfmarkt 129. - Zie webpagina Universiteit van Amsterdam
- Zie webpagina Geheugen van Nederland
De brieven in de collectie van het Genootschap zijn ontsloten in de online catalogus van de Universiteitsbibliotheek van Amsterdam:
- Zie webpagina Universiteitsbibliotheek van Amsterdam

REGLEMENT FREDERIK VAN EEDEN-SCRIPTIEPRIJS

Artikel 1: instelling van de prijs
Het Frederik van Eeden-Genootschap reikt de prijs voor het eerst uit in 2017 en vervolgens iedere twee jaar. De prijs wordt uitgeloofd voor een oorspronkelijke en zelfstandig uitgevoerde wetenschappelijke (deel)studie in de vorm van een scriptie, geschreven aan een Nederlandse of buitenlandse universiteit.
De scriptie moet ná 2013 geschreven zijn.

Artikel 2: onderwerp van de scriptie
De scriptie betreft de neerslag van een oorspronkelijke, wetenschappelijke studie over het werk, de ideeën of het leven van Frederik van Eeden, over zijn rol binnen de verschillende netwerken waarvan hij deel uitmaakte of over de doorwerking of de betekenis van zijn werk en ideeën na zijn dood. De invalshoek kan zowel literairwetenschappelijk, taalkundig, filosofisch, sociaal als psychologisch van aard zijn.

Artikel 3: taal van de scriptie
De scriptie is in het Nederlands, Engels of Duits geschreven. Over de toelating van scripties in andere talen beslist de jury.

Artikel 4: toelating van scripties
1. De door het Van Eeden-Genootschap ingestelde jury bepaalt of een scriptie wordt toegelaten.
2. Ingediende scripties dienen vergezeld te gaan van een bewijs van beoordeling, dat ondertekend moet zijn door minimaal één universitaire beoordelaar.
3. Een scriptie mag maar één keer meedingen naar de prijs.
4. De scriptie moet uiterlijk 1 september van het jaar voorafgaand aan het jaar van uitreiking zijn ingediend.

Artikel 5: de beoordeling
1. Over de toekenning van de prijs beslist een onafhankelijke jury die wordt benoemd door het bestuur van het Van Eeden-Genootschap. Zij bestaat uit ten minste drie en ten hoogste vier personen. Een lid van het Genootschap wordt benoemd tot voorzitter van de jury. De namen van de juryleden worden gepubliceerd op de website van het Van Eeden-Genootschap.
2. De criteria voor de beoordeling zijn:
a. bijdrage aan de kennis over Van Eeden en diens werk;
b. wetenschappelijke kwaliteit;
c. originaliteit van vraagstelling, onderwerp of presentatie;
d. helderheid in taalgebruik en stijl;
e. maatschappelijke relevantie;
f. geschiktheid als bijdrage voor de Mededelingen.
3. De jury beoordeelt de ingezonden scriptie aan de hand van de onder 2 genoemde criteria en wijst in onderling overleg de prijswinnaar aan. Ze brengt een bindende, in een rapport beargumenteerde en onderbouwde, enkelvoudige voordracht uit aan het bestuur van het Van Eeden-Genootschap.
4. De jury kan desgewenst voor de beoordeling advies inwinnen van externe deskundigen.
5. De jury ontvangt geen vacatiegeld. Eventuele reiskosten worden vergoed.
6. Deelnemers gaan akkoord met hetgeen in dit reglement is vastgelegd; over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.

Artikel 6: de prijsuitreiking en de prijs
1. De Frederik van Eeden-scriptieprijs wordt tijdens het openbare gedeelte van de jaarvergadering van het Van Eeden-Genootschap uitgereikt. De uitslag wordt ook via de website van het Genootschap bekendgemaakt.
2. De prijs bestaat uit een geldbedrag van €500,- en een bijzonder aandenken.

Artikel 7: overig
1. Deelnemers geven toestemming dat hun scriptie (al dan niet in verkorte vorm) en (indien van toepassing) vertaald in de Mededelingen verschijnt.
2. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur van het Van Eeden-Genootschap.

De scriptie kan op twee manieren worden ingediend:

1. Digitaal
Stuur de scriptie en het bewijs van beoordeling in pdf-formaat naar de secretaris van het Genootschap. Vermeld duidelijk je naam, adres en het moment van (te verwachten) afstuderen. De ontvangst van de stukken wordt via e-mail bevestigd.

2 Per post
Stuur de scriptie en een kopie van de beoordeling naar de secretaris van het Genootschap. Vermeld duidelijk je naam, adres èn emailadres en het moment van (te verwachten) afstuderen.
De ontvangst van de stukken wordt via e-mail bevestigd.

De contactgegevens zijn te vinden op:
www.frederikvaneedengenootschap.nl
Inleiding door samensteller en redacteur Francisca van Vloten.

Aanbieding van het boek door Francisca van Vloten aan Wim Brands.

Leden van het FVEG, gasten en bezoekers aan het andere einde van de zaal.

Voordrachtskunstenaar Simon Mulder brengt de gedichten 'Onze Tijd' en 'Avond in de Stad' uit de bundel 'Van de passielooze lelie' (1901) van Frederik van Eeden.

Dankwoord van Wim Brands.


Presentatie Liber Amicorum

Op zaterdag 11 april 2015 had een memorabele presentatie van het plaats in het gebouw van de Bijzondere Collecties van de UvA.

Bij de ontruiming van het Maagdenhuis werd het Festival der Wetenschappen met lezingen en debatten van studenten en hoogleraren eerst verplaatst naar het Spui en vervolgens naar het Museumcafé (klik hier voor de inleiding door Francisca van Vloten) van de Bijzondere Collecties, waar het boek aan Wim Brands zou worden aangeboden. 

De hal werd tijdelijk bezet en de boekpresentatie had noodgewongen plaats in de Regentenzaal waar leden van het FVEG al bijeen waren voor hun algemene ledenvergadering. De middag verliep vreedzaam, het was een mooie boekpresentatie en uiteindelijk kon er bij een drankje toch nog door de aanwezigen worden nagepraat in het Museumcafé.

Opnames De IJzeren Eeuw
Voor de VPRO-documentaireserie over de 19e eeuw in Nederland, 'De IJzeren Eeuw', werden opnamen gemaakt. In de aflevering van 26 juni 2015 staat Frederik van Eeden centraal.

www.npogeschiedenis.nl/ijzereneeuw.htmlKRANTBERICHT: HAARLEMS DAGBLAD (11/02/2015)


KRANTBERICHT: NRC Handelsblad (06/07/2015)

Internationale School voor Wijsbegeerte
www.isvw.nl

Internationaal Instituut
voor Sociale Geschiedenis
www.iisg.nl

Heimans & Thijssestichting
www.heimansenthijssestichting.nl

Bibliotheek Universiteit van Amsterdam
www.uba.uva.nl

Frederik van Eeden, auteur
www.dbnl.nl/auteurs

Francisca van Vloten
www.franciscavanvloten.nl

Bieslog: Schrijvers en hutten
Webblog van Wim de Bie
bieslog.vpro.nl

Spiegelvrienden:
100 jaar Walden
Wandeling naar Walden
www.spiegelvrienden.nl

Over Frederik van Eeden
www.frederikvaneeden.nl

Documentaire
‘daar heeft mijn lijf zijn thuis’
Maatje van Eck 2009
www.loods103.nl/
loods103/index.php/nl/project/25/