De Mededelingen

Het eerste nummer van de Mededelingen van het Frederik van Eeden-Genootschap verscheen in februari 1935 en telde 34 pagina’s. Geheel in lijn met de doelstellingen van het genootschap werden lezingen en beschouwingen over Van Eedens werk en bezigheden erin opgenomen, voorts een financieel en een activiteitenverslag, statutaire gegevens, bestuursberichten en ledenlijsten. Het laatste nummer verscheen in december 2018.

De inhoud strekte zich uit van muziek, toneel, poëzie, letterkunde, filosofie en psychologie tot het brede gebied van maatschappelijke verhoudingen, sociale ondernemingen, intermenselijke relaties en gender-problematiek. Deze opzet van de Mededelingen werden door de jaren heen gehandhaafd.

Verschenen nummers

 • I, februari 1935
 • II, april 1936
 • III, april 1937
 • IV, september 1937: Kunstenaarsbrieven
 • V, juli 1938
 • VI, juli 1939
 • VII, november 1940
 • VIII, juni 1941: Ellen
 • IX, mei 1946: Martha van Vloten
 • X, september 1946: Willem Kloos
 • XI,  juni 1948: Albert Verwey
 • XII, juni 1950
 • XIII, januari 1951
 • XIV, januari 1954: Lady Welby
 • XV, mei 1954
 • XVI, november 1956: Over dromen
 • XVII, mei 1958
 • XVIII, 3 april 1960
 • XIX, 27 november 1963
 • XX, december 1964
 • XXI, november 1966
 • XXIII, [1972]
 • XXIV, mei 1974
 • XXV, september 1977
 • XXVI, mei 1979
 • XXVII, april 1981
 • XXVIII, 16 juni 1982
 • XXIX, [1983]
 • XXX, [1985]
 • XXXI, [1987]
 • XXXII, [1988]
 • XXXIII, [1989]
 • XXXIV, [1990]: Significa
 • XXXV, 1991: Een duivelsvent. Frederik van Eeden in caricatuur
 • XXXVI, [1992]
 • XXXVII, september 1993
 • XXXVIII, oktober 1994 [vermeld als 1993]
 • XXXIX, oktober 1995
 • XL, december 1996
 • XLI, december 1997
 • XLII, december 1998
 • XLIII, april 1999: Walden
 • XLIV, december 1999
 • XLV, december 2000
 • XLVI, december 2001
 • XLVII, december 2002
 • XLVIII, december 2003
 • XLIX, december 2004
 • L, maart 2006
 • LI, februari 2007
 • LII, april 2008
 • LIII, maart 2009
 • LIV, maart 2010
 • LV, maart 2011
 • LVI, maart 2012
 • LVII, maart 2013
 • LVIII, december 2014
 • LIX, december 2015
 • LX, december 2016
 • LXI, december 2017
 • LXII, december 2018

Register

De nummers achter de titels van de bijdragen verwijzen naar het nummer van de betreffende Mededelingen en de pagina’s daarbinnen. Jaarverslagen, financiële overzichten en andere verenigingsberichten zijn niet opgenomen. Het register is samengesteld door Arie van Loon, Francisca van Vloten en Thilde Kuit.

 • A. Aletrino, Brief van A. Aletrino aan Jac. van Looy (17-6-1885), 18/56-58
 • R. Arbouw-Wilkens, Frederik van Eeden en de Anglo-Boerenoorlog, 50/53-56
 • —, In de voetsporen van Thoreau, 51/91-93
 • C.U. Ariëns Kappers, Frederik van Eeden’s Lied van Schijn en Wezen. Lezing, gehouden op 27 oktober 1935, 2/20-28
 • W. Asselbergs, Van Eeden Tachtiger? Lezing, gehouden op 20 april 1940, 7/29-55
 • M. Backaert, Van Eeden in Vlaanderen, 23/28
 • M. Baeck, Frederik van Eeden en Vlaanderen (fragment), 39/51-52
 • Mario Baeck en Guido van Suchtelen, Une visite à Frederic van Eeden, 42/67-68
 • M. Baeck, Kloos’ Verzen voor Van Eeden, 42/69
 • —, Frederik van Eeden en Vlaanderen, receptie en contacten: een overzicht. Voordracht gehouden op de bijeenkomst van 27 april 2001, 46/11-20
 • —, Trots Verbrijzeld. Het toneeloeuvre van Frederik van Eeden, 61/9-24
 • K. Bakker, De historische intuïtie van Frederik van Eeden. Lezing, gehouden op 20 april 2000, 45/9-17
 • E. Baros, Ik adem dus ik ben. Over de roman ‘Van de koele Meren des Doods’ van Frederik van Eeden, 47/72-80
 • M. Bax, Frederik van Eeden en de theosofie. Een bijna levenslange relatie, 47/37-45
 • J. Biemans, Metamorfoze, en de handschriftencollectie van het Frederik van Eeden-Genootschap, 42/41-43
 • —, Enkele illustraties met betrekking tot werk van Van Eeden, 49/21-29
 • V.A. van Bijlert, ‘De zangen van Tagore geleezen … Dit is prachtig … Zou ik dien man ooit kunnen zien?’. Frederik van Eeden en Tagore: Onvolkomen ontmoeting. Lezing, gehouden op 23 april 1999, 44/9-19
 • E. Blom, Nico van Suchtelen en Frederik van Eeden: Verwante sferen, gescheiden wegen, 41/19-22
 • —, Kanttekeningen bij de muzikaliteit van Frederik van Eeden en Nico van Suchtelen, 48/29-37
 • —, In Memoriam Guido van Suchtelen 1920-2006, 51/z.p.
 • —, In Memoriam Gilles W. Borrie 1925-2016, 61/z.p.
 • —, Brieven van Free aan Betsie, 62/27-28
 • —, In Memoriam Jos De Ley 1947-2018, 62/z.p.
 • Ron Blom, Kunstenaars, radicalen, utopisten en biernomaden en de Nederlandse vroeg-socialistische beweging, 54/61-66
 • —, Frank van der Goes en Frederik van Eeden. Denkers, dromers en doeners over de communistische utopie, 57/7-17
 • Minne G. de Boer, Van de koele meren des doods en zijn Engelse vertaling, 61/31-44
 • André Borgdorff, Toespraak bij de opening van het Hof van Eeden Festival 2008, 53/35-38
 • J. Bor, Boeddhisme toen en nu: de westerse ontdekking van het niets, 51/17-24
 • Gilles W. Borrie, Frederik van Eeden als hervormer van de maatschappij, 43/11-20
 • —, Herinneringen en Ontmoetingen: Burgemeester – Historicus – Vrijmetselaar, 54/15-22
 • Guus Brockmeier, Verjaardagcadeaus (Bij uitreiking eerste exemplaar van Liber Amicorum aan Wim Brands op jaarvergadering 11 april 2015), 59/27-28
 • J.M.C. Bouvy, Enkele gedachten naar aanleiding van De Broeders of De Broederveete van Frederik van Eeden. Lezing, gehouden op de jaarvergadering van het genootschap op 3 april 1955 in de Vrouwenclub te Amsterdam, 17/12-20
 • K. van den Branden, Nawoord (bij: De verhouding tussen Frederik van Eeden en Herman Gorter, door Karel van de Put), 13/26-33
 • C. Brinkgreve, Frederik van Eeden en de psychotherapie, 27/ 8-19
 • F. Coenen, Frederik van Eedens Van de Koele Meren des Doods als prozakunst. Lezing, gehouden op 7 april 1935, 2/8-19
 • I.B. Cohen, Frederik van Eeden en de oprichting van Gemeenschappelijk Grondbezit. Lezing, gehouden op 11 april 1937, 5/1-14
 • L. Custers, Bij een toespraak van A. Verwey, 36/3-6
 • A. Cuypers, Verslag van het gedenkteeken-comité, 1/34
 • —, In memoriam Dr. Hendrik Willem van Tricht, 29/3-5
 • C. Cuypers, ‘Morgen sagosoep’ (receptencahier Van Eeden), 42/70
 • M. Demoor, Frederik van Eedens correspondentie met Edmund William Gosse, 30/20-44
 • C. van Deventer, F. van der Goes, A. Verwey, De koffiefuif, een drama [in wording]. Bezorgd, ingeleid en van aantekeningen voorzien door Francisca van Vloten, 42/9-27
 • D. Devreese, De angst voor de knopenwinkel, 29/21-29
 • Abel Drent, Zomaar verschenen, 58/103
 • Carla Dura, In Memoriam Peter van Eeden 1934-2009, 53/z.p.
 • C. van Eeden, Was de familie van Frederik van Eeden ‘pienter busuk’?, 51/86-88
 • E. van Eeden, Brief aan de Weleerwaarde Heer F. Pijnenborg S.J. (sept. 1977), 26/22-23
 • F. van Eeden, Tachtiger Sinterklaas-poëzie (Gedicht Ziedaar! verzonden door Van Eeden aan Willem Kloos op 5 december 1885), 2/44-46
 • —, Brieven van Frederik van Eeden: aan Mevrouw X, huishoudster bij de fam. T. (22 dec. 1884); aan de Redactie van de Berliner Lokal-Anzeiger (omstreeks 10 dec. 1912), 5/46-49
 • [F. van Eeden], Oorlogsbrieven. Frederik van Eeden aan Lady Welby (7 juni 1902); Frederik van Eeden aan F.C. Rang (27 aug. 1914), 6/36-40
 • F. van Eeden, Enkele reisbrieven van Van Eeden. Brieven van Frederik van Eeden aan N. van Eeden-van Warmelo (Uit de vlegeljaren 1873; Uit Italië 1905; Uit Zwitserland 1907; Uit Amerika 1908, 1909), 7/56-64
 • —, Bladvulling. Enkele fragmenten, die in de verschenen dagboeken werden weggelaten, 7/65
 • —, ‘Ellen’, 8/2-31
 • —, Willem Kloos (uitgave briefwisseling tussen Willem Kloos en Frederik van Eeden 1884-1890), 10/2-63
 • —, Albert Verwey (uitgave brieven van Frederik van Eeden aan Albert Verwey 1884-1906), 11/2-59
 • —, Het krabbetje en de gerechtigheid (uit: De Nieuwe Gids, 2 (1889) dl 1, afl. 1, 144-149), 12/31-34
 • —, Briefwisseling met Victoria Lady Welby (1892-1912), 14/5-92
 • —, Over dromen. Een studie door Frederik van Eeden. Voordracht gehouden voor de Society for Psychical Research te Londen op 22 april 1913, 16/9-36
 • —, Losse opmerkingen gemaakt door Van Eeden in zijn dromenboek, 16/37-47
 • —, Aan mijn zoon (Hans), 27/5-7
 • —, Sigmund Freud (uit: Frankfurter Zeitung, d.d. 29 mei 1914, vertaald door Dick Schlüter), 27/20-26
 • —, Natuurgeneeswijze en medische wetenschap (voorzien van transcripties door C.M. Verkroost), 27/27-30
 • —, Significa (uit: De (Groene) Amsterdammer, d.d. 16 en 23 maart en 6 april 1918), 34/14-24
 • —, Over de significa (uit: De (Groene) Amsterdammer 13 april 1918), 34/25-27
 • —, De Academie voor Praktische Wijsbegeerte, 34/28-30
 • —, Lezing van Dr. Frederik van Eeden, in: Stemmen, Uit de Afdeeling Schiedam van den Nederlandschen Protestanten Bond, XVIII (3 maart 1917), 9, 40/45-48
 • —, Frederik van Eeden over psychoanalyse (Frederik van Eeden über Psychoanalyse: in Almanach der Psycho-analyse, Wenen 1926, 43), 40/50
 • —, In memoriam Herman Gorter, 41/47-49
 • —, Nachtgeluiden, 41/50-52
 • —, Gorter’s Verzen (herdruk van april 1889; met een inleiding van Francisca van Vloten), 52/19-35
 • —, Over de toekomst, verzorgd en ingeleid door Francisca van Vloten, 54/39-47
 • H. van Eeden, Oorlogsbrieven. Toelichting, 6/35
 • —, Martha van Vloten. Een levensschets, 9/2-27
 • —, Ten afscheid – 8 juni 1943, 9/28
 • —, Herman Heyenbrock ter herinnering, 12/1
 • —, Van Eeden’s briefwisseling, 15/34-37
 • —, Inleiding (bij: uitgave Over dromen), 16/5-7
 • [H. van Eeden], In memoriam ir Felix Ortt, 18/5
 • H. van Eeden, Een verbeterde (?) versie van Don Torribio, 18/41-47
 • —, De schrijver en zijn criticus, 18/48-55
 • —, Iets over L.E.J. Brouwer, Van Eedens trouwen vriend, 22/28-34
 • —, Zoete herinneringen aan schooltijd in Bussum, nu zeventig jaar geleden, 60/15-19
 • —, Zoete herinneringen aan schooltijd in Bussum eind negentiende eeuw, 60/21-25
 • H. van Eeden, H.W. van Tricht, Kunstenaarsbrieven. Brieven van Frederik van Eeden, Alphons Diepenbrock, Jacobus van Looy, Jan Veth, Isaac Israëls, Jan Toorop, 4/1-56
 • H. van Eeden, Ter verantwoording (bij: uitgave briefwisseling tussen Willem Kloos en Frederik van Eeden), 10/1
 • —, Ter verantwoording (bij: uitgave van brieven van Frederik van Eeden aan Albert Verwey), 11/1
 • Olga van Eeden, De kleine Johannes, 62/37-38
 • P. van Eeden, De kleine Johannes te Haarlem (verslag van de onthulling van het beeld van Johannes en Windekind in het Frederikspark te Haarlem op 2 juli 1966), 21 + 59/19-21
 • —, In memoriam Wim J. Simons 1926-2005, 50/z.p.
 • W. Euler, ‘Auge mit Mohnblume’. Oder warum heute den Kleinen Johannes lesen? Zum Ersten Teil des Kleinen Johannes von Frederik van Eeden, 49/53-57
 • L. Elaut, Het medisch proefschrift van Frederik van Eeden (uit: De Vlaamse Gids 45 (1961) 7, 480-485), 19/28-34
 • E. Etty, ‘Het leed der menschheid laat mij vaak niet slapen’. Frederik van Eeden en Henriette Roland Holst, 43/21-27
 • E. Endt, Frederik van Eeden en Herman Gorter: vriendschap in twee of drie dimensies, 20/1-11, 52/13-17
 • Antoon Erftemeijer, Een bewonderaarster, 56/57-59
 • J.L.J.F. Ezerman, Van Eeden en de Muziek. Lezing, gehouden op 21 april 1940, 7/5-28
 • —, Herinneringen (aan Martha van Vloten), 9/63-68
 • J.B. de la Faille, Frederik van Eeden en de beeldende kunst. Lezing, gehouden op de zeventiende bijeenkomst op 4 april 1954, 15/19-33
 • L.J.M. Feber, Frederik van Eeden’s verhouding tot het Christendom. Lezing, gehouden op 23 april 1939, 6/1-5
 • J. Fontijn, Op zoek naar het Woord. Het lyrisch proza van Johannes Viator, 30/3-19
 • —, ‘O kinderen, kinderen! Wat heb ik je lief’. Van Eedens jeugdliefde voor de meisjes Molony, 31/1-18
 • —, Een Duits-Chinese liefde. De relatie tussen Frederik van Eeden en Ella Geldmacher, 37/3-22
 • —, Het handschrift ‘Aladdin en de wonderlamp’ (uit: Van Gogh Bulletin, nr. 4, 1992), 37/32-34
 • [J. Fontijn], Frederik van Eeden als idealist, 41/9-18
 • J. Fontijn, Een incidentje op het tennisveld in 1895, 41/24-25
 • J. Gera, Frederik van Eeden en Vincent van Gogh. Aanknopingspunten, analogieën, motieven in het werk en in de persoonlijkheid van twee Nederlandse kunstenaars aan het einde van de 19e eeuw, 32/28-36
 • —, ‘De Koele Meren’ in een wereldliteraire context. Lezing, gehouden voor het Frederik van Eeden-Genootschap op 27 april 1990, 36/11-18
 • —, Frederik van Eeden: feminist of antifeminist?, 44/20-27
 • Frank van der Goes, Charles van Deventer, Frank van der Goes en Albert Verwey, De koffiefuif, een drama [in wording]. Bezorgd, ingeleid en van en aantekeningen voorzien door Francisca van Vloten, 42/9-27
 • Matti Gortemaker, Therapie per post. Een chronologische analyse van de ongepubliceerde correspondentie tussen Frederik van Eeden en Johan Borgman, 58/83-90
 • J. Grave, ‘Liever wil ik spreken over een werk, waarop ik nogal trots ben’. De samenwerking tussen Else Otten en Frederik van Eeden, 42/28-40
 • A. Groeneveld, Van de Koele Meren des Doods. Een psychologische beschouwing, 2/7
 • S. Haakma, Schemerlampen aan de Maliebaan. Frederik van Eeden en de familie Fles uit Utrecht, 50/45-50
 • Flip Hammann, Van Eeden te midden van zijn schrijvende tijdgenoten gedurende de Groote Oorlog, 59/31-42
 • —, De onrust van Jacob Israël de Haan, 59/59-61
 • —, Jheronimus Bosch en Frederik van Eeden: enkele speculaties, 60/7-13
 • —, Frederik van Eeden in een nieuwe literatuurgeschiedenis, 60/45-46
 • J. Harten, Van Eeden’s Walden (gedicht, uit: Hollands Maandblad, nr. 233 (febr. 1967) 2, 30-31), 22/1
 • J. van Hattum, Aan Frederik van Eeden (gedicht), 18/3
 • E. Heimans, Brieven van E. Heimans en Jac.P. Thijsse aan F. van Eeden uit 1897, 41/37-41
 • J. Hekkenberg en G. van Suchtelen, Uit de collectie van Frederik van Eeden. Vier brieven van F. van Eeden uit het archief van de Abdij te Oosterhout, 41/42-43
 • H. Heller, Herinneringen van Walden-kolonist Heller (Brief van Hendrik Heller aan Hans van Eeden uit 1960), 40/50-52
 • Guido van Hengel, Een eeuwig groeiend, zich transformerend organisme. Over de vriendschap tussen Frederik van Eeden en Erich Gutman, 62/12-36
 • J.J. Hermsen, Waarheid en tijd in ‘Van de koele meren des doods’. ISVW-lezing, gehouden op 22 april 2006, 51/26-35
 • J. van Hettinga Tromp, Van Eeden en ‘Walden’. Lezing gehouden op 15 november 1936, 3/27-37
 • H. Heyenbrock, Herinneringen aan Van Eeden. Fragmenten van de lezing, gehouden op 15 november 1936, 3/38-42
 • Klaas van der Hoek, Een portret van Neeltje van Eeden-Warmelo, 55/65-66
 • —, In memoriam Elsemarie de Roode-van Eeden 1936-2017, 62/z.p.
 • Marieke Hoekendijk, Hotel Vredebest, 59/49-50
 • Arnold van Houtum en Francisca van Vloten, In memoriam Arie van Loon (1957-2001), 46/z.p.
 • Arnold van Houtum, In memoriam Aarnout de Bruyne 1942-2009, 54/z.p.
 • —, Van Vereniging naar stichting, 62/75
 • W. van Itallie-van Embden, ‘Ik ben in Walden opgelicht door slimmelingen’ (uit: Haagsche Post 1927 en Haagse Post 1975), 42/62-66
 • D. Jansen, ‘Hem moet ik winnen!’Over (de receptie van) Van Eedens Spiritisme, 47/47-56
 • —, Een dieptepunt …, 49/44-45
 • —, Ds. Jacob Johannes Meijer kijkt terug (…), 57/29-35
 • —, De ‘actualiteit’ van Van Eeden, 58/71-75
 • R. Jobse, De dromen van De kleine Johannes, 28/7-19
 • Roel Jonker, Varken vermist – ingezonden, 58/93-95
 • —, Een dolende ridder, 59/45-46
 • —, Over de memoires van Hans van Eeden, 60/27-28
 • —, Spot en spijt, 60/33-35
 • —, Van Eeden gemeente-geneesheer?, 60/37-39
 • —, O God, waarom schijnt de zon nog!, 61/51-57
 • —, Frederik in wervelende wereld. Over Van Eeden en de dichter Dèr Mouw, 62/66-72
 • —, In memoriam Frederik van Eeden, 62/80-86
 • Anne-Martijn van der Kaaden, Frederik van Eeden in zijn studententijd: over zijn verhouding tot Amsterdam, zijn studie, zijn studentenleven en zijn studerende medemens, 55/45-49
 • —, Portret van Frederik van Eeden door J.H. Speenhoff, 55/69-70
 • —, Lithografie van Frederik van Eeden door Chris Labeau, 56/51-52
 • —, Simon Mulder. Dichter en voordrachtskunstenaar, 57/39-41
 • —, Rozenkrans met crucifix – ingezonden, 57/43-44
 • T. en N. Kaaijk, Waldense chocola, 31/19-22
 • M. Kemperink, In Memoriam Enno Endt 1923-2007, 52/z.p.
 • F. Khalid, Frederik van Eeden en ik: de gidssterren, die de bestemmingen wijzen, en een duidelijker ster, 52/9-10
 • —, Interview met Peter van Eeden, een kleinzoon van Frederik van Eeden, 55/21-30
 • Mireille Kirkels, Frederik van Eeden en Gerrit Mannoury. Significi van het eerste uur, 59/7-21
 • A. Klamer, Sociale en culturele waarden in utopische gemeenschappen, 43/28-34
 • G. J. Kleinrensink, Johan Andreas Dèr Mouw en Frederik van Eeden (1890-1919), 24/4-42
 • W. Kloos, Willem Kloos (uitgave briefwisseling tussen Willem Kloos en Frederik van Eeden 1884-1890), 10/2-63
 • A.E.D. Kok, De opvoeringsgeschiedenis van IJsbrand, 37/27-31
 • Thilde Kuit, Van Eeden bekeerd, 47/7-14
 • —, De Frederik van Eeden lezing – 2011 – ISVW, 56/55
 • —, Geertruida Woutrina Everts versus Elsie van Vianen, 58/ 35-37
 • O. S. Lankhorst en G.S. van Suchtelen, Van Eedeniana te Nijmegen, 46/69-70
 • Guido Leerdam, Door de hoogste motieven bepaald, 57/59
 • J.S. De Ley, Van Eeden en zijn Italiaanse vertaler Pietro Mariatti, 28/20-32
 • —, Het Venetiaans avontuur van Frederik van Eeden, 29/12-20
 • —, De laatste sporen van Walden (uit: De Gooi- en Eemlander, d.d. 21 maart 1981), 29/34-42
 • —, Utopia ‘Nieuw Harmonie’ in de Horstermeer. ‘Het kan er een heel dorpje worden over een jaar of vijf’, 37/23-26
 • —, Walden. Negen jaar tegen de stroom in. Lezing, gehouden op 4 november 1995, 40/9-11
 • —, Bij de scheurranden in een schetsboekje van H.C. Jorissen, 40/29-34
 • —, Manifestatie rondom Walden. Een terugblik, 42/44-46
 • —, Een veelzijdig en bewogen mens. Biografie van Esther Blom over Walden-pionier Nico van Suchtelen, 45/26-29
 • Jos De Ley en Fries de Vries, De collectie Smolders, 47/88-89
 • [J.S. De Ley], Dotterbloemen plukken met Van Eeden. Het bezoek van een Tsjechische vertaler aan een ‘bescheiden gigant’ (n.a.v. Miloš Seifert, Herinneringen aan Holland (2003), 48/54-55
 • J.S. De Ley, Wolven op Walden. De bakkers Gerrit en Willem de Haer fotografisch vereeuwigd, 49/61-63
 • —, Over de lezing ‘Een kwestie van waterlelie-gevoel’ (n.a.v. Francisca van Vlotens lezing op 1 febr. 2006 in het Deventer Ziekenhuis ter gelegenheid van het afscheid van de medicus John Bos), 50/72-73
 • Jos De Ley en Conny Umbgrove, Collectie Smolders in confrontatie met het heden, 51/96-101
 • —, Het Pak Mellenberg: een schenking van Waldenmateriaal, 53/59
 • —, In memoriam Carla Dura 1935-2011, 56/z.p.
 • H. de Liagre Böhl, Het burgerlijk fatsoen van Frederik van Eeden en Herman Gorter. Lezing, gehouden op 23 sept. 2000 in het NLMD in Den Haag, 45/18-25
 • A. van Loon, Ingezonden [over Heimans en Thijsse], 38/51-52
 • —, Blijde natuur of blijde wereld? Veranderende opvattingen van Frederik van Eeden over natuur en maatschappij tussen 1885 en 1905, 39/9-22
 • —, De vriendschap van Frederik van Eeden met Jac.P. Thijsse, Thoreau’s Walden, Or Life in the woods en het ontstaan van de kolonie Walden, 41/26-37
 • —, Frederik van Eeden en de levende natuur: Brieven van E. Heimans en Jac.P. Thijsse aan F. van Eeden uit 1897, 41/37-41
 • Francisca van Vloten en Arie van Loon, Redactie Speciale Walden-uitgave 1999, 43/1-46
 • Francisca van Vloten en Arie van Loon, Het symposium, 43/7-9
 • B. Luger, Lioba voor het voetlicht, 29/30-33
 • N. Maas, Emants, Van Eeden en het spiritisme, 25/28-38
 • —, Van Eedeniana: 1. A.C. Loffelt en Frederik van Eeden over het sonnet; 2. Frederik van Eeden beticht van kwakzalverij, 30/45-52
 • —, Van Eedeniana: 3. Bezoek aan Denemarken; 4. Lezen in de Hofstal (De Broeders), 31/23-31
 • —, Van Eedeniana: Uit Het Vaderland bijeengelezen. 5. Doel en doelmatigheid, 33/20-25
 • —, Een duivelsvent. Frederik van Eeden in caricatuur. Verzameld en toegelicht door Nop Maas, 35/1-57
 • —, Van Eeden onder vuur. Opmerkingen bij de presentatie van ‘Een duivelsvent’, 36/19-28
 • —, In Memoriam Harry Prick 1925-2006, 51/z.p.
 • G. Macken, Henriëtte Ortt, Frederik van Eedens Beatrice. Lezing, gehouden op de 30e bijeenkomst op 15 april 1967 te Amsterdam, 22/16-27
 • [G. Macken], Over agressief woordgebruik in Frederik van Eedens Johannes Viator. Lezing, gehouden voor het Frederik van Eeden-Genootschap op 25 april 1970, 23/1-19
 • G. Mannoury, Frederik van Eeden als significus. Lezing, gehouden op de jaarvergadering te Amsterdam, 11 november 1951, 15/3-9
 • —, Frederik van Eeden als significus. Gedeelte van de lezing, op 11 november 1951 gehouden door wijlen prof. dr G. Mannoury, 17/21-26
 • P.J. Meertens, In memoriam H. van der Bijll, 12/1
 • Ph. Mendera, Brouwer en Van Eeden. Mystieke onruststokers, 48/17-27
 • Dik van der Meulen, Van Eeden en de Tandem van de Nederlandse natuur, 58/7-12
 • Joost van Mierlo, Immer leverbaar: Van Eeden in Engeland, 54/49-50
 • M.L. Mooijweer, Frederik van Eeden in Amerika. Lezing, gehouden op 7 april 1989, 33/3-14
 • Jos de Mul, Etiketten plakken op de golven van de zee: Frederik van Eeden als vitalist, 55/7-19
 • N.N., De Huet’s en de Nieuwe Gids, 1/29-31
 • —, Een woord vooraf (bij: uitgave briefwisseling tussen Frederik van Eeden en Lady Welby), 14/1-3
 • —, Rede van Dr. F. v. Eeden te Heerenveen. Verslag in het Nieuwsblad van Friesland (Hepkema’s Courant), d.d. 14 januari 1903, 18/66-69
 • —, In memoriam Karel van de Put, 21/1-2
 • —, Ten Geleide (bij: Van Eeden vrijgesproken, door Adriaan Roland Holst), 21/3
 • —, Een bladzijde uit het plakboek van Fred. Willem van Eeden sr., 22/40
 • —, Lezing van Dr. Frederik van Eeden, in: Stemmen, Uit de Afdeeling Schiedam van den Nederlandschen Protestanten Bond, XVIII (3 maart 1917) 9, 40/45-49
 • —, Een lezer schrijft. Zoals men een vogel hoort zingen, 47/92-94
 • J. Nap, Niet om mij, maar in mij is de waarheid. ISVW-lezing, gehouden op 22 april 2006, 51/36-47
 • S.M. Noach, Henriëtte Roland Holst en Frederik van Eeden. Lezing, gehouden op 15 mei 1938, 5/27-45
 • —, Het ‘Dromenboek’ van Frederik van Eeden. Lezing, gehouden op 23 april 1939, 6/6-23
 • J. Noordegraaf, Onvolmaakte tekens: Michel Bréal en Frederik van Eeden over taal en communicatie, 51/59-67
 • —, Bloemen voor P.J. Meertens, 51/95
 • —, Boeksignalering: een ‘Festschrift’ voor H.Walter Schmitz, 53/61-62
 • F. Ortt, Van Eeden’s ervaringen en conclusies op sociaal-economisch gebied, 17/1-11
 • Cornelis Paradijs, Aan J.J.L. ten Kate, 60/30-31
 • A. Perdeck, De ramp van Blaricum. Lezing, gehouden op 15 november 1936, 3/17-26
 • —, Upton Sinclair en Frederik van Eeden, een pijnlijke briefwisseling. Lezing, gehouden op de jaarvergadering van 15 november 1953, te Amsterdam, 15/10-18
 • H.G.M. Prick, ‘Ik scheen hem geenszins ‘t ware’. Willem Kloos geobsedeerd door Frederik van Eeden. Lezing, gehouden op3 april 1971, 23/20-46
 • —, Frederik van Eeden en Lodewijk van Deyssel. Een handvol sprokkelingen. Lezing, gehouden op 19 april 1996, 40/12-28
 • K. van de Put, De Forte-Kreis, een voorbeeld van bovennationale samenwerking. Lezing, gehouden op de 10e bijeenkomst te Amsterdam op 21 juli 1946, 12/2-16
 • —, Frederik van Eeden in vertaling. De Kleine Johannes I. Causerie, gehouden op de jaarvergadering te Amsterdam 21 november 1948, 12/17-30
 • —, De verhouding tussen Frederik van Eeden en Herman Gorter. Lezing, gehouden op de jaarvergadering, zondag 22 oktober 1950 te Amsterdam, 13/13-26
 • —, Frederik van Eeden-Herdenking in Vlaanderen 1960-1961, 19/39-43
 • F. Pijnenborg S.J., Het digt gaan van de vensters, 25/1-27
 • —, Pater Canisius, de herdershond en Frederik van Eeden, 42/51-55
 • —, Van Duinkerken over Van Eeden, 46/27-39
 • —, De katholieke Van Eeden, 47/59-63
 • —, De ‘Open brief’ van Frederik van Eeden in De Nieuwe Eeuw, 49/41-42
 • —, Frederik van Eeden Viator. Toegelicht met passages uit zijn dagboek, van 1898-1913, 50/59-64
 • Riske de Reuver, Aanklacht tegen het burgerleven: een verhandeling van F.W. van Eeden sr., 53/55-56
 • —, Edelste aller naties, verenigt u! Over de ideale staat van Van Eeden, 54/53-58
 • —, Frederik van Eeden 150 jaar: Bijzondere activiteiten verschenen, 54/99-100
 • J. de Ridder, Pieter van der Meer de Walcheren en Frederik van Eeden, 49/31-38
 • A. Roland Holst, Van Eeden vrijgesproken 21/3-14
 • —, Van twee landen. Bijdrage van A. Roland Holst aan het Liber Amicorum Dr. Frederik van Eeden, 21/15-18
 • H. Roland Holst, Herinneringen (aan Martha van Vloten), 9/62
 • R. Rolland, Romain Rolland aan Frederik van Eeden (brief van 17 okt. 1914), 2/41-43
 • —, Oorlogsbrieven. Brieven van R. Rolland aan E. Gutkind (1914), 6/40-41
 • Jeroen van Rooij, Avond in de stad, een programma over Frederik van Eeden, 61/63
 • N. Ros, Van Eeden in Dachau (fragment uit: Goethe in Dachau (1963), 39/54-55
 • Th. Rueter, Bij den 70sten verjaardag van Dr. Frederik van Eeden (uit: Liber Amicorum Dr Frederik van Eeden, 1930), 44/49-50
 • H.C. Rümke, Over Frederik van Eeden als psychiater. Voordracht, gehouden voor de afdeling Geneeskunde van Kon. Ned. Akademie van Wetenschappen, te Amsterdam, 1962, 19/19-27
 • Henk Ruhe, Van Eedens redekunstige grondslag van verstandhouding: een eigen antwoord op de vraag hoe wij kennen, 55/51-62
 • A Rutgers van der Loeff, Van Eeden als inspiratiebron voor latinisten (uit: Horatius en zijn brief over dichtkunst (1939), 45/41
 • A. Saalborn, Het lied van Schijn en Wezen voor onzen tijd. Fragmenten uit een voordracht, gehouden op 27 oktober 1935, 2/29-37
 • —, Rede van Dr. A. Saalborn bij de onthulling van het monument te Bussum op 17 juni 1950, 12/35-39
 • M. H. Schenkeveld, Frederik van Eeden en Albert Verwey over elkaar, 50/11-21
 • ‘Geestelijke lenigheid’ of ‘mentale acrobatiek’?, 56/29-30
 • Dick Schlüter, Nobilissima Viriditas: Groen in de dromen van Frederik van Eeden, 54/73-86
 • H. Walter Schmitz, ‘Daarom trachten wij nu te stichten een academie’. Frederik van Eeden, significa en de oprichting van de Internationale School voor Wijsbegeerte, 34/5-13
 • —, Gedicht van Lady Welby, 41/46-47
 • J.W. Schneider, Ewijkshoeve. Bron van inspiratie voor Jacqueline van
 • der Waals, 48/47-51
 • Margreet Schrevel, In memoriam Anneke Welcker, 1920-2009, 54/z.p.
 • R. Schroyens, De waterlelie, 38/47-48
 • J.B. Schuil, Een voordrachtavond, in: Haarlemsch Dagblad, d.d. 19 mei 1925, 40/49-50
 • Stefaan Segaert, Over het sobere buitenleven van Frederik van Eeden. Kolonie Walden als alternatief voor het ‘poenendom’, 61/47-48
 • G.H. van Senden, Van Eeden’s De Broeders als document van een krisis in het religieus bewustzijn. Lezing, gehouden op 11 november 1934, 1/17-23
 • W.J. Simons, Frederik van Eeden en zijn verhouding tot Jacob Israël de Haan, 18/31-40
 • A.L.I. Sivirsky, Frederik van Eeden’s godsdrama’s en de tragedie van de mens van Imre Madach. Lezing, gehouden op de jaarvergadering te Amsterdam, 30 mei 1959, 18/6-17
 • —, Dr. H.W. van Tricht, erevoorzitter, 24/1-3
 • —, Giza Ritschl en Frederik van Eeden, 26/1-17
 • —, Het Bloemendaalse jaar van Frederik van Eeden, 29/43-45
 • H. Siebel, Fry Fryslân in Nij Beets, 45/33-39
 • A. Snel, Een dame uit het fin de siècle in een dun historisch jasje. Samenvatting, 47/69-71
 • S. van der Spoel, Masker van Van Eeden verkrijgbaar, 42/70-71
 • M. Stapert-Eggen, De meisjes Van Vloten. Lezing voor het Frederik van Eeden-Genootschap gehouden op 3 april 1987, 32/3-27
 • [M. Stapert-Eggen], De scheiding van Martha van Vloten en Frederik van Eeden 38/19-46
 • M. Stapert-Eggen, Uit de collectie van Frederik van Eeden (correspondentie van F.W. van Eeden en Neeltje van Warmelo (1853-1895), 38/49-51
 • —, De verloving van Frederik van Eeden en Martha van Vloten, 39/23-43
 • —, Mal is geen Nijn maar een Mijn en een Hazebas is geen Bietebauw, 40/35-40
 • —, In memoriam Herman Gorter, door F. van Eeden, 41/47-49
 • —, Mal is geen nijn maar een mijn II, 41/49-50
 • —, Twee papiersnippers van Albert Verwey, 41/50
 • —, Van Eeden als inspiratiebron voor latinisten (n.a.v. A. Rutgers van der Loeff, Horatius en zijn brief over de dichtkunst (1939), 45/41
 • —, Van Eeden als inspiratiebron voor latinisten (n.a.v. H. Vroom, Batavia Latina, Carmina Varia Poetarum Batavorum (1973), 45/42-43
 • —, ‘Aus Liebe zu meiner Kunst’. De problemen rond bemiddelend vertalen in het licht van de relatie tussen Frederik van Eeden en Else Otten gezien door Jaap Grave, 46/59-64
 • Tjakko Stijve, Frederik van Eeden, Zwitserland en de Zwitsers, 53/47-53
 • G. Stuiveling, Frederik van Eeden Tachtiger of Nieuwe Gidser? Uitwerking der aantekeningen voor de rede gehouden op 3 mei 1936, 3/6-16
 • G.J. van Suchtelen, Frederik van Eeden en Jac.P. Thijsse, 26/18-21
 • —, Vijftig jaar, 28/4-6
 • —, Quia absurdum of De Huttenbouwers, 28/33-35
 • —, Frits van Eeden en Schopenhauer, 30/53-54
 • —, Editoriaal, 34/3
 • —, Bij het overlijden van Antal Sivirsky (14 dec. 1909 – 6 febr. 1993), 37/2
 • —, Bij een ongepubliceerd handschrift van Albert Verwey, 39/9-18
 • —, De muziek bij de nachtliedjes, 39/54-55
 • —, Van Eeden in Dachau (Inleiding bij fragment uit: Goethe in Dachau, door Nico Rost (1963), 39/55-57
 • —, Walden als culturele voedingsbodem, 41/22-23
 • J. Hekkenberg en G. van Suchtelen, Uit de collectie Frederik van Eeden. Vier brieven van F. van Eeden uit het archief van de Abdij te Oosterhout, 41/42-43
 • G.J. van Suchtelen, Van Eedeniana ondergebracht in Dordt, 41/43-44
 • —, Brieven van Magda Yoors opgespoord, 42/56
 • —, Kleine Johannes in Teylers museum, 42/66-67
 • Mario Baeck en Guido van Suchtelen, Une visite à Frederic van Eeden, 42/67-68
 • G.J. van Suchtelen, De ontwerper van het Waterlelie-vignet (over Georg Rueter), 44/28-30
 • [G.J. van Suchtelen], Het beeld van Nico van Suchtelen, 44/43-45
 • G.J. van Suchtelen,, Twee fragmenten: Geïnspireerd door Van Eeden, Čapek aan Van Eeden, 44/47
 • —, De wandeling naar Rijnsburg, 44/47-48
 • —, Habent sua fata …, 44/48-49
 • —, Fry Fryslân in Nij Beets (inleiding bij een licht ingekort artikel van H. Siebel), 45/33-39
 • —, Van Eeden signeert, 45/40
 • —, De waterlelie favoriet, 45/40
 • —, … De brief en de waarheid. Voordracht, gehouden op de bijeenkomst van 20 april 2000, 46/23-25
 • —, Van Eeden anatoom, 46/67
 • —, Uit de bibliotheek van Willem Kloos, 46/68
 • Otto S. Lankhorst en Guido van Suchtelen, Van Eedeniana te Nijmegen, 46/69-70
 • G.J. van Suchtelen, Van Eeden signeert II, 47/90-91
 • N. van Suchtelen, Toespraak ter opening van de eerste bijeenkomst gehouden op 11 november 1934 te ’s-Gravenhage, 1/1-5
 • —, In memoriam Louis de Vries, 7/1
 • —, Muziek op Walden. Een woord ter inleiding van de muziekmiddag op 21 april 1940, 7/2-4
 • —, Herinneringen (aan Martha van Vloten), 9/60-61
 • W.H.C. Tenhaef, De parapsychologische achtergrond van Frederik van Eeden’s Nachtbruid. Lezing, gehouden op 15 mei 1938, 5/15-26
 • J.P. Thijsse, Brieven van E. Heimans en Jac.P. Thijsse aan F. van Eeden uit 1897, 41/37-41
 • H.W. van Tricht, De wording van De Broeders. Lezing, gehouden op 11 nov. 1934, 1/7-16
 • —, Iets over de latere bewerking van De Broeders, 1/24-28
 • —, Frederik van Eeden als schrijver van Van de koele meren des doods. Lezing, gehouden op 7 april 1935, 2/1-6
 • —, Een Engelse vertaling van De Broeders, 2/38-40
 • —, Toespraak ter opening van het Frederik van Eeden-museum, gehouden op 3 mei 1936 te Amsterdam, 3/1-5
 • —, Frederik van Eeden en ‘Geestelijke Weerbaarheid’. Lezing, gehouden op de tentoonstelling ‘Kunstenaars bouwen aan de samenleving’ in Museum Fodor te Amsterdam op 26 oktober 1938, 6/24-34
 • —, Voorwoord, 8/1
 • —, In memoriam Nico van Suchtelen, 13/3
 • —, De onthulling van het monument (beeldje van De kleine Johannes, aan de Kom van Biegel in Bussum), 13/4-5
 • —, Het hoogmoedsmotief in Van Eeden’s drama’s. Lezing, gehouden na de onthulling van het Van Eeden-monument op 17 juni 1950 te Bussum, 13/6-12
 • [H.W. van Tricht], Van Eeden over Nederland. Causerie, gehouden voor de leden op 22 oktober 1950 te Bussum, 13/34-39
 • H.W. van Tricht, Frederik Willem van Eeden geboren 3 april 1860, 18/1-2
 • —, In memoriam Dr. J. Baart de la Faille, 18/4
 • —, Frederik van Eeden. Een bespiegeling, 18/18-30
 • —, Overzicht van Van Eeden’s leven, 18/59-65
 • —, De merkwaardige vader van Frederik van Eeden. Lezing, gehouden op de 30e bijeenkomst op 15 april 1967, 22/2-15
 • —, In memoriam Dipl .-Ing. Hans van Eeden, 27/3-4
 • —, Een paar herinneringen, 28/4-6
 • —, Frederik van Eeden en Louis Couperus. Concept van een causerie, gehouden op 6 april 1957, 29/6-11
 • Cornelie van Uuden, De gezusters Van Vloten: de vrouwen achter Frederik van Eeden, Willem Witsen en Albert Verwey, 53/13-18
 • —, Zendbrief aan Frederik van Eeden aan Albert Verwey, 54/69-71
 • —, Nine van der Schaaf (1882-1973), 62/39-45
 • C. Umbgrove, Francisca van Vloten en Conny Umbgrove, Walden toen en nu. Een impressie, 43/36-46
 • —, Visualisering van de utopie, 44/38-42
 • Jos De Ley en Conny Umbgrove, Collectie Smolders. In confrontatie met het heden, 51/96-101
 • Zuzana Vaidová, Het beeld van Frederik van Eeden in Tsjechische vertaling: tijdens zijn leven met een klein uitstapje naar het heden, 58/55-69
 • Lisa van Vark, De geestelijke verovering der wereld: Frederik van Eedens De kleine Johannes en Van de koele meren des doods als uiting van Ernst Blochs notie van utopia, 58/15-32
 • J.B. van der Veen-Mulder, Frederik van Eeden als redacteur van De Groene Amsterdammer (1 december 1914 – 1 juli 1922), 33/15-19
 • B. Verhoeven, Frederik van Eeden. Een klankbeeld. Hoorspel uit 1960, bezorgd door Francisca van Vloten, 50/23-42
 • C.M. Verkroost, Van Eeden over de medische wetenschap, 27/27-31
 • Leonieke Vermeer, Het rijk van de zuivere gedachte: De literaire verwerking van de wiskunde door Frederik van Eeden, 56/15-27
 • —, Slotwoord voor ‘geestelijke lenigheid’ of ‘mentale acrobatiek’, 57/45-47
 • E. Vervaet, Van Eedens gang van positivisme naar esoterie, 47/23-34
 • —, Van Eeden en Het Rijk der wijzen, 47/95
 • —, Tussen droom en werkelijkheid bij Van Eeden, 48/56-57
 • A. Verwey, Een onuitgesproken rede, 36/7-10
 • —, Letterkundige kroniek I: Van Eeden, Over woordkunst I-II; Van Deyssel: Over Wankunst; II Van Eeden, Over Woordkunst III, 38/13-18
 • [Albert Verwey], Charles van Deventer, Frank van der Goes en Albert Verwey, De koffie-fuif, een drama [in wording]. Bezorgd, ingeleid en van aantekeningen voorzien door Francisca van Vloten, 42/9-27
 • —, Francisca van Vloten, Albert Verwey en De Nachtbruid (‘Boeken, menschen en stroomingen. Frederik van Eeden: Gedenkschriften van Vico Muralto’, in: De Beweging, 1909), 44/31-37
 • W.H. Vieregge, Achtergronden en motieven inzake de Duitse vertaling van Van Eedens Redekunstige grondslag van verstandhouding. Voordracht, gehouden op de bijeenkomst van 2 april 2004, 49/7-19
 • —, Waarheid en oprechtheid in Frederik van Eedens ‘Rede-Kunstige grondslag van verstandhouding. ISVW-lezing, gehouden op 22 april 2006, 51/48-57
 • F.L. van Vloten, ‘Ik vraag alleen wat ik mooi vind’. Frederik van Eeden en de moderne kunst, 39/45-52
 • —, ‘Klodder-broekjes’ en ‘Mors-broertjes’. Frederik van Eeden en de moderne kunst II, 40/41-43
 • —, Een wereldsch paradijs, 41/54
 • —, Charles van Deventer, Frank van der Goes en Albert Verwey, De koffiefuif, een drama [in wording]. Bezorgd, ingeleid en van aantekeningen voorzien door Francisca van Vloten, 42/9-27
 • —, ‘Tenslotte iemand’. Herman Robbers over Van Eeden, 42/47-50
 • —, Van de koele meren in Budapest, 42/57-58
 • Francisca van Vloten en Arie van Loon, Redactie Speciale Walden-uitgave 1999, 43/1-46
 • Francisca van Vloten en Arie van Loon, Het Symposium, 43/7-9
 • Francisca van Vloten en Conny Umbgrove, Walden toen en nu. Een impressie, 43/36-46
 • Francisca van Vloten, Albert Verwey en De Nachtbruid (‘Boeken, menschen en stroomingen. Frederik van Eeden: Gedenkschriften van Vico Muralto’, in: De Beweging, 1909), 44/31-37
 • F.L. van Vloten, Re: De Koffiefuif, 44/46
 • Arnold van Houtum en Francisca van Vloten, In memoriam Arie van Loon (1957-2001), 46/z.p.
 • F.L. van Vloten, Van naargeestig, luguber, lelijk en troosteloos tot groots, ja! waarlijk schoon. Frederik van Eeden over Herman Heijenbrock, 46/41-45
 • —, De geniale kolos ontmoet de profeet. David Edström monstert Frederik van Eeden, 46/55-57
 • —, Als schilder een vergissing. Brieven van Herman Heijenbrock aan Van Eeden, 46/65-66
 • —, De Wadden, vader niet zoon (n.a.v. H. Stamperius, red. De Wadden. De mooiste verhalen over de zee en de Eilanden (2001), 46/72
 • —, ‘Zoo veel liefhebben staat men niet toe’. Herman Heijenbrock over Van Eeden, 46/73-74
 • —, Het symposium ‘Van Eeden: spiritisme en spiritualiteit’, 47/17-20
 • —, Strange but true. Van Eeden op het Web, 47/64-68
 • —, Het Amsterdam van Willem Witsen, 48/39-41
 • —, Geen plezier en hoofdpijn. De relatie tussen Witsen en Van Eeden, 48/43-45
 • —, Van Eeden en Wittgenstein. Vieregge vertaalt, 48/52-53
 • —, ‘Hij meende, dat zijn weg een andere was’. Heijenbrocks herinneringen aan Van Eeden, 49/47-51
 • —, ‘Waartoe dit geleuter. Bedoel ik niet groote kunst – en kleine kunst?’Van Eeden beschouwt Multatuli, 49/58-59
 • —, Bernard Verhoeven, Frederik van Eeden. Een klankbeeld. Hoorspel uit 1960, bezorgd door Francisca van Vloten, 50/23-42
 • —, Dankwoord bij de presentatie van Redekunstige grondslag van verstandhouding / Logische Grundlage der Verständigung, 50/66-67
 • [F.L. van Vloten], Onze geest kan harmoniëren, vooral op 8000 mijl afstand. De broers Van Eeden, 50/69-71
 • F.L. van Vloten, ‘De kleine Johannes’ als theaterstuk, 50/75
 • —, De koninklijken van geest: helden van een bewogen tijdperk, 51/77-84
 • —, Het onderscheid tussen praten en spreken: Van Eeden over Gorters verzen (gevolgd door Van Eedens artikel uit april 1889), 52/19-35
 • —, Vier bijzondere prentbriefkaarten van Walden, 52/37-38
 • —, Het Wereldsch Paradijs herleeft op Het Hof Van Eeden Festival 2008, 52/39-40
 • —, Opgedoken brieven: hoe en dankzij wie het Van Eeden-Museum tot stand kwam, 53/27-32
 • —, Adriaan Barnouw en ‘The Gospel of Significs’, 53/41-44
 • —, De betekenis van Frederik van Eeden anno 2010: een terug- en een vooruitblik, 54/25-35
 • —, Van Eeden 1930: Brieven, krantenknipsels en een film, 54/89-92
 • —, Een affiche voor Walden’s Cacao-Chocolade & Suikerwerk, 54/95-96
 • —, Over de zoektocht naar het Grote Licht: J.J. Meyer, Frederik van Eeden en hun tijdgenoten, 55/33-43
 • —, In memoriam Philip Mendera ( 1913-2011), 56/z.p.
 • —, ‘Stirb und werde!’ De gelaagdheid in Mondriaans Zeeuws werk, 56/33-42
 • —, ‘Wat een poëzie in dat huis!’Paradijselijk vertoeven in het Gooi, 56/45-49
 • —, Een vlam van passie in het koud heelal. De wederopstanding van Willem Kloos, 57/23-27
 • —, Hoe waar is waar? Frederik van Eedens dagboek als troost in onzekere tijden, 58/39-53
 • —, ‘De Eenheid Ik vervult het Heelal’ Over dromenwever van Douwe Draaisma, 58/77-80
 • —, Van Eeden en Remko ter Laan, 58/97-101
 • —, Tekst bij de presentatie van Herinnering is een kostbare gave, 59/23
 • —, Wim Brands, dankwoord bij de in ontvangstname van het eerste exemplaar van Herinnering is een kostbare gave (samenvatting redactie), 59/25
 • —, ‘Der Traum ist aus, allein die Nacht noch nicht’. Adèle Opzoomer en Frederik van Eeden ,62/46-65
 • M. van Vloten, Brieven van Martha van Vloten (brieven aan Frederik van Eeden 1900-1926; brieven aan Hans van Eeden 1902-1922; brief aan Jan Veth 1885; brief aan Jac. van Looy 1886; brieven aan K. Verwey-Van Vloten 1904-1939; brief aan Mej. Marie Cremers 1937; brieven aan Mevr. J.A. Simons-Mees 1943; brief aan Nico van Suchtelen 1935), 9/29-59
 • W. Vogt, Voor de microfoon. Radio-debuut van Frederik van Eeden, 41/45-46
 • Koen Vossen, De dichter-staatsman: Frederik van Eeden en de Algemene Staatspartij 1916-1920, 53/21-25
 • F. de Vries, Kwartiertje humanisme over honderd jaar Walden, 42/58-62
 • —, Te min geacht, niet naar waarde geschat (n.a.v. Aegidius W. Timmerman, Tim’s herinneringen (1938), 45/30-32
 • —, Leven met Van Eeden I: Aangetrokken door de veelzijdigheid. In gesprek met Guido van Suchtelen, 46/47-52
 • —, Dag van het Literaire Genootschap, 46/71
 • —, De ondraaglijke zwaarte van oudejaarsavond 1906. Frederik van Eeden op het kruispunt van twee catastrofes, 47/81-87
 • Jos de Ley en Fries de Vries, De collectie Smolders, 47/88-89
 • F. de Vries, Frederik van Eeden en de spoorwegstakingen van 1903. Voordracht, gehouden op de bijeenkomst van 28 maart 2003, 48/7-14
 • Loran de Vries, In memoriam Fries de Vries (1931-2008), 53/z.p.
 • H. Vroom, Van Eeden als inspiratiebron voor latinisten (uit: Batavia Latina, Carmina Varia Poetarum Batavorum (1973), 45/42-43
 • V. Welby, Briefwisseling met Victoria Lady Welby (1892-1912), 14/5-92
 • J.M. Wirth, The Tones of Friendship: Hermann Hesse and Frederik van Eeden, 51/69-74
 • E. J.W. Wolters, Analyse van Van Eeden’s handschrift, 27/33-34
 • W.F. Wurster, Herinneringen aan Frederik van Eeden, 23/26